Logo

معرفی اداره روابط عمومی دانشگاه بناب

                                                                 روابط عمومی دانشگاه بناب در کنار اطلاع رسانی سریع و تسریع جریان اطلاعات در درون شریان های اطلاعاتی حوزه اداری دانشگاه به طور هم زمان زمینه های تعامل و تبادل اطلاعات و اخبار را در خارج این حوزه فراهم آورده است. در حوزه های داخلی، این دفتر به ایجاد زمینه های تحکیم و تقویت حس انسجام و به هم پیوستگی در خانوادۀ بزرگ کارکنان دانشگاه بناب  می اندیشد.

بزرگداشت مناسبتهای اسلامی و ملّی درکنار معرفی و ارائۀ دستاوردهای دانشگاه در طول سال با تهییج حس تعلق خاطر به این حرکتهای اجتماعی و فرهنگی نقش بسزایی در انسجام و وحدت افکار عمومی ایفا می نماید. در فراسوی مرزهای اداری، نشر اخبار دانشگاه در رسانه های جمعی با ترسیم تصویری صحیح و واقع بینانه از نقش آفرینی دانشگاه بناب به عنوان عنصری کلیدی و انکارناپذیر در سطح استان، کشور و بین الملل، ضمن تقویت هویت و روحیۀ جمعی، موجب حیات بخشیدن به شور خدمتگزاری می گردد و البته تردیدی وجود ندارد که جمیع همکاران دانشگاهی، در هر پست و موقعیتی که باشند با تعهد به حس وظیفه شناسی و ایفای نقش سازمانی خود، در ماحصل کوچک ترین افتخارات دانشگاه شریک هستند. اداره روابط عمومی نیز امیدوار است انتشار اخبار دستاوردهای بی وقفۀ دانشگاه در زمینه های مختلف موجب دلگرمی همکاران شود و با معرفی درخور شأن این خدمات ارزنده، زمینه های قدردانی مؤثرتری از تشریک مساعی کارکنان در کسب این دستاوردها را فراهم آورد. اکنون که سالی دیگر در پیش رو می باشد، مجموعه ای از دستاوردها به فهرست افتخارات دانشگاه بناب افزوده شده و درهای کسب افتخارات بیشمار دیگری در فراراه دانشگاه در پیش رو می باشد، در عین حال این واقعیت نیز انکار ناپذیر است که در هر سامانۀ بشری وجود کاستی های در خور تأمل اجتناب ناپذیر و انگیزه های تعمیق تأمل و تفکرسازمانی آتی خواهد بود.
باشد که در سایۀ توجهات حق تعالی و نظام مقدس جمهوری اسلامی، توفیق خدمت برای مشتاقان آن روزافزون گردد.مسئولان سابق روابط عمومی دانشگاه بناب: